تعرفه آگهیتعرفه آگهی

تعرفه آگهی

 تعرفه تبلیغات در فصل نامه کابوک
 پشت جلد    6.000.000 تومان 
 داخل جلد   2.500.000 تومان
 زیر پشت جلد و صفحه ربرو   3.500.000 تومان
 صفحه روبرو داخل جلد  2.000.000 تومان
 صفحات داخلی  1.200.000 تومان
 سرفصل صفحات داخلی  1.800.000 تومان
 اشتراک سه فصل   10% تخفیف
 اشتراک یکساله  15% تخفیف